fie.nipa,

Sango Second Person Singular Pronoun "Mo"

Sango-English Exercise

  1. What is mbi in English? _____________
  2. What is mo in English? _____________

Exercice Sango-français

  1. Qu'est-ce que mbi en français? _____________
  2. Qu'est-ce que mo en français? _____________

Sango-Deutsch Sprachübung

  1. Was ist mbi auf Deutsch? _____________
  2. Was ist mo auf Deutsch? _____________
<< Adj:Previous | Adj:Next >>